Kancelaria Notarialna
Magdalena Apanowicz

Uprzejmie zachęcamy do kontaktu telefonicznego, w celu ustalenia
szczegółów planowanej czynności notarialnej oraz wysokości związanych z nią opłat.

Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa
  w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Art. 80. § 1.


Mając na uwadze Państwa komfort, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz wyznaczenia terminu planowanej czynności notarialnej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 1. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej.

W wyjątkowych przypadkach – jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – czynność notarialna może być dokonana także poza siedzibą Kancelarii.

Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 z późn. zm.).

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, co oznacza, że w związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego należne podatki.

Notariusz dokonuje również czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego. Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawcy, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu ustalenia kosztów konkretnej czynności, prosimy o bezpośredni kontakt z notariuszem.

Kontakt

NOTARIUSZ 

Magdalena Apanowicz

ul. Emilii Plater 2A/2 , 68-300 Lubsko

tel. 68 453 69 99

tel. 790 238 330

sekretariat@notariuszlubsko.pl

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest umówienie się na dokonanie czynności notarialnej w innych godzinach lub dniach.