Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).
W wypadkach określonych w ustawie czynności notarialnych mogą dokonywać również zastępca notarialny lub aplikant notarialny.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 4. podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 5. sporządza poświadczenia;
 6. spisuje protokoły;
 7. sporządza protesty weksli i czeków;
 8. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa
  w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 9. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 10. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 11. składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 12. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów. Art. 80. § 1.

Mając na uwadze Państwa komfort, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia kosztów czynności, wymaganych dokumentów oraz wyznaczenia terminu planowanej czynności notarialnej.

Zgodnie z treścią przepisu art. 3 § 1. ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej.

W wyjątkowych przypadkach – jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – czynność notarialna może być dokonana także poza siedzibą Kancelarii.