Opłaty

Za dokonanie czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, którego maksymalną wysokość określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564 z późn. zm.).

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadku i darowizn, co oznacza, że w związku z dokonaniem czynności notarialnej notariusz pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego należne podatki.

Notariusz dokonuje również czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego. Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej podlega opłacie sądowej, którą notariusz pobiera od wnioskodawcy, a następnie przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

W celu ustalenia kosztów konkretnej czynności, prosimy o bezpośredni kontakt z notariuszem.